Stand van zaken ondersteuningsmaatregelen COVID-19 Toerisme en Recreatie

27-11-2020 gebouw aan de rijnkade

Vanwege de grote impact van de COVID-19-maatregelen op de toeristische sector, is op 16 juni 2020 door Gedeputeerde Staten een aanvulling op de uitvoeringsagenda ‘Beleef het in Gelderland’ vastgesteld. Dit is bedoeld voor de overbruggingsperiode van COVID-19. Onderstaand een overzicht van de stand van zaken van de ondersteuningsmaatregelen COVID-19 op het gebied van Toerisme en Recreatie.

Lees over het totaalpakket aan ondersteuningsmaatregelen.

Ondersteuningsregelingen ondernemers

Het plafond van de regeling voor innovatieve bedrijfsplannen is bereikt, ondernemers maakten er ruim gebruik van. Deze regeling kwam samen met Cultuur en Erfgoed tot stand. De sector was erg dankbaar voor deze regeling, dankwoorden hebben we in een brief mogen ontvangen. We ontvangen diverse verzoeken om de regeling opnieuw te openen. De komende weken wordt er een afweging gemaakt of dit daadwerkelijk gaat gebeuren. Een 2e subsidie wordt via KHN en HISWA RECRON uitgevoerd en start eind november 2020. Middels deze subsidie kunnen ondernemers in de vrijetijdssector hulp inschakelen van derden, bijvoorbeeld financieel adviseurs, vastgoed adviseurs of mentale ondersteuning. Er zal in de week van 23 november 2020 over gecommuniceerd worden. De voucherregeling met OOST NL, waarbij ondernemers hulp in kunnen schakelen bij het laten uitwerken van een actuele, nieuwe en kwalitatieve groeistrategie, is aangepast. Het cofinancieringspercentage is aangepast van 50% naar 20%. Bovendien valt het uitwerken van een strategie voor de heropbouw van een onderneming, noodzakelijk geworden door de COVID-19-crisis, nu ook onder deze regeling. In de impactmonitor van 13 november 2020 jongstleden hebben we hierover bericht.

Ondersteunen van bestemmingsontwikkeling bij vrijetijdsagenda’s van regio’s

In goed overleg met de 4 regio’s zijn er 4 verschillende plannen goedgekeurd. Het was de wens om gedifferentieerd per regio te kijken naar de behoefte in ondersteuning en dat is goed gelukt. Bovendien zijn we erg dankbaar voor de open communicatie met de verschillende regio’s.

In Arnhem/Nijmegen is er een bijdrage gedaan voor de inhuur van een extern persoon om de vrijetijdsagenda doorgang te geven. De werkdruk hiervan zat in 1e instantie bij de gemeenteambtenaren, maar doordat zij door de COVID-19 crisis een andere focus hadden, is het bovengemeentelijke belang van de samenwerking bij een externe projectleider belegd. Deze bijdrage is een 1e stap naar verdere uitwerking, omdat deze regio door het net opstellen van de agenda nog niet het hele proces inzichtelijk had. Hierdoor hadden zij dus nog geen rijpe projecten gereed. Provincie en regio voeren gesprekken om hier een vervolg aan te geven. 

In de Achterhoek is vlak voor de uitbraak van COVID-19 een gezamenlijke vrijetijdsagenda opgesteld. Door COVID-19 werden de prioriteiten van deze agenda verlegd en werd er een aanvraag gedaan voor een bijdrage aan projecten die zorgen voor ondersteuning aan de sector. Zo worden er;

  • webinars met follow up gegeven aan ondernemers,
  • wordt er extra focus gelegd op rustige plekken middels een speciale routeplanner om zo de draagkracht voor de gebieden goed te gebruiken,
  • worden er toegankelijkheidsscans geboden aan ondernemers en
  • wordt er samen met Achterhoek Ambassadeurs gekeken naar de vitaliteit van de dagrecreatie en horeca in de Achterhoek.

In Rivierenland was een duidelijke stijging te zien in recreëren in de buitenlucht. Rivierenland deed daarom het verzoek om een bijdrage te doen aan de realisatie van het Betuwepad.

Op de Veluwe zijn in de periode van de taskforce diverse gesprekken gevoerd met o.a. ondernemers en gemeenten over de vraag ‘hoe verder?’. Uit deze gesprekken blijkt dat alle stakeholders graag verder willen met het ontwikkelen van de Veluwse Belevingsgebieden. Hoewel de drive om de volgende stap te zetten groot was, leek het met COVID-19 stil komen te liggen. De ondernemers en gemeenten lieten weten dat zij door de COVID-19-crisis op dit moment financieel geen kans zien om een eenmalige voorbereidende fase te betalen. Tegelijkertijd wordt wel gevraagd om juist nu met urgentie te starten met de fase van de gebiedsmakelaars om tijdens de pandemie bezoekers te spreiden en tegelijkertijd ook goed voorbereid te zijn op het post-COVID-19 tijdperk. Hierna wordt in samenwerking met de gebiedsmakelaars en het veld een investeringsagenda opgesteld, zodat men klaar is voor het post-COVID-19 tijdperk. Voor deze verschillende fases deed de provincie een bijdrage. Het spreiden van bezoekers over de Veluwe is in dit project erg belangrijk.

Ondersteunen van RBT’s en daarmee deels ontlasten van bedrijven

Doordat de financiële mogelijkheden van bedrijven door COVID-19 wegvallen, wordt ter compensatie een bijdrage aan de RBT’s gedaan, zodat de RBT’s nog steeds hun taken uit kunnen voeren. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat de ondernemers een lagere bijdrage hoeven doen, maar dat de RBT’s nog wel steeds bezoekers naar de regio trekken voor economische stimulans van de bedrijven.

Doordat de RBT’s in bedrijfsvoering van elkaar verschillen, is er extra onderzoek van subsidiabele activiteiten nodig. Ook moet er gekeken worden naar een verdeling van de middelen die naar verhouding staat van de taken van de 3 verschillende RBT’s.

Duurzaamheidsmaatregelen

Deze maatregelen worden op dit moment in samenspraak met Green Key uitgewerkt. Er wordt gewerkt aan het verlagen van de deelnamekosten voor bedrijven om het Green Key-certificaat te behalen. Vervolgens kunnen bedrijven een bijdrage ontvangen voor investeringen die nodig zijn voor het behalen van het Green Key-certificaat.

Druktemonitor

De Pilot Druktemeter stopte eind september 2020. De winst is de vele aandacht die de druktemeter kreeg. Het thema spreiding in tijd en ruimte van bezoekers kreeg hierdoor veel aandacht. De gebruikte techniek is overigens niet toekomstgericht. Ondernemers en natuurbeheerders moesten 3 keer per dag aangeven hoe de drukte was. Zij deden dit door middel van een stoplichtmodel. In de praktijk bleek dat deze gegevens helaas niet altijd bepaald werden op basis real time informatie. Het zou ons meer helpen om hiervoor een voorspellend model dat gebruik maakt van andersoortige (geautomatiseerde) informatie in te zetten. In de mededelingsbrief van 13 oktober en 10 november 2020 informeerden wij u hierover.

De komende tijd worden 3 taken uitgevoerd rondom de druktemonitor:

  1. De Pilot Druktemonitor, door TVAN is uitgevoerd, wordt op proces en inhoud de komende periode geëvalueerd.
  2. Er wordt geanalyseerd wat de effecten waren van alle andere Nederlandse initiatieven (inventarisatie via NBTC) – en analyse via LDA. De resultaten daarvan worden in Q1 2021 verwacht.
  3. Er wordt verder verkend welke andere technieken er op de markt zijn om bezoekersstromen te meten en te voorspellen. Vooraf bepalen welke modelvereisten nodig zijn en wat er met de output wordt gedaan is essentieel.

Tabel 1: Aanvullende maatregelen als gevolg van COVID-19

  Doel Financiële indicatie

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Ondersteuningsregelingen ondernemers

Aanpassing in het toeristisch aanbod

Ondersteuning en advies

Verruimen bestaande voucherregelingen (cofinancieringspercentage)

€ 2.500.000
4.2 Ondersteunen van bestemmingsontwikkeling bij vrijetijdsagenda's van regio's € 600.000
4.3 Ondersteunen van RBT's en daarmee deels ontlasten van bedrijven € 400.000
4.4 Duurzaamheidsmaatregelen € 1.100.000
4.5 Pilot in kaart brengen bezoekersstromen € 50.000
  Subtotaal € 4.650.000

Terug naar nieuwsoverzicht