Uitkomsten enquête invloed corona op de woningbouw in Gelderland

18-11-2020 nieuwbouw woningen

Op de enquête kwamen 52 reacties. Ongeveer de helft zijn marktpartijen (bouwers en ontwikkelaars) en de andere helft zijn overheden (gemeenten en corporaties). Respons uit de Achterhoek blijft achter. N-Veluwe + CTR: 5 van de 7 gemeenten. 

Invloed Corona op het personeelsbestand

Bij overheden heeft Corona nauwelijks invloed op het personeelsbestand in de afgelopen maanden; bij bouwbedrijven heeft ongeveer een derde te maken met minder inhuur van tijdelijke werknemers. Bij de helft zijn geen gevolgen merkbaar. Onder de respondenten zijn maar 2 bouwbedrijven die gebruikmaken van buitenlandse werknemers (voordat corona uitbrak). Ongeveer 40% verwacht geen wijzigingen in het personeelsbestand voor volgend jaar; een kwart verwacht zelfs een kleine groei van het aantal werknemers. Marktpartijen zien vaker een toename dan overheden.

Invloed Corona op de woningbouw

Voor de helft van de respondenten is de hoeveelheid werk/projecten in uitvoering niet gewijzigd in de afgelopen 6 maanden. Bouwbedrijven hebben vaker te maken met minder werk (9 van de 21 bouwbedrijven) dan overheden. 7 van de 20 responderende gemeenten kreeg het juist drukker. Marktpartijen zien vooral een afname van nieuwbouw in opdracht overheden, overheden zien hier geen afname. Het lijkt erop dat bij transformatie-projecten de minste invloed merkbaar is in de hoeveelheid werk/projecten.

De langere proceduredoorlooptijden is door de respondenten de meest genoemde oorzaak van de vertraging van de woningbouw, gevolgd door stikstof. Langere doorlooptijden wordt vooral door de markt genoemd, stikstof vaker door overheden. Coronamaatregelen op de bouwplaats of leveringsproblemen worden nauwelijks genoemd. 10 respondenten ervaren geen vertraging van de woningbouw.

Marktpartijen zijn negatiever over de verwachte bouwproductie in 2021 t.o.v. overheden. Ongeveer de helft verwacht een afname van woningbouwproductie, een kwart denkt dat de productie op peil blijft. Overheden verwachten vaker dat de woningbouw niet afneemt of dat deze zelfs gaat toenemen volgend jaar.

Ongeveer de helft van de respondenten denkt dat Corona nog tot 2 jaar invloed heeft op de woningmarkt. In de figuur is het aantal respondenten opgenomen dat vindt dat Corona veel invloed op genoemde ontwikkeling. Langere procedures en stagnerende bouwproductie springen eruit (en worden vooral door de markt genoemd). Overheden ervaren minder grote invloed van Corona.

Actieplan

Op de vraag op welke actie de provincie extra moet inzetten om te versnellen komt een duidelijk antwoord. Meer focus op procedures versnellen (vooral door markt genoemd) en gemeenten ondersteunen in capaciteit (meer door gemeenten genoemd). Ook financieel bijdragen aan het bouwen van betaalbare woningen en het opzetten van een KoopGarantfonds voor starters wordt veel genoemd. Investeren in verduurzamen van de bouw en locaties aanwijzen in overleg met gemeenten komt ook naar voren.

Terug naar nieuwsoverzicht